Farská 34, 949 01 Nitra

Poskytujeme právne služby vo všetkých odvetviach práva v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytujeme obhajoby v trestnom konaní a rôzne ďalšie formy právneho poradenstva a pomoci ako napr. spisovanie zmlúv, poradenstvo v rodinnom, pracovnom, správnom alebo pozemkovom práve.